Sposób składania dokumentów

Formularz  rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

Formularz można składać:

Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, nie przekraczając przy tym 14 dni kalendarzowych od momentu przesłania wersji elektronicznej.

  • Pocztową (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego).

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie spełnienie kryteriów dostępu.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:

  • Kobiety
  • Osoby niepełnosprawne
  • Niskie wykształcenie (max.gimnazjalne +10 pkt, max. średnie +5 pkt)
  • Osoby bez pracy (pow. 24m-cy+15 pkt, 12-24m-cy+10 pkt, 6-12m-cy+5pkt)
  • Osoby bez stażu + 10pkt
  • Osoby ze stażem max 1 rok+ 5pkt
  • Osoby ze stażem do 1 roku +2pkt
  • Osoby korzystające z PO PŻ (oświadczenie)+15pkt
  • Osoby zakwalifikowane do III profilu (oświadczenie)+ 15pkt