Działania w projekcie

W ramach projektu „ Włącz swoją szansę” udzielone zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

ZADANIE 1 
Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji dla 60 UP 2h/1 os. średnio 2 spotkania po 1h, średnio 1xtyg. W dogodnym dla UP terminie. Spotkania ze specjalistą ds. rekrutacji-ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji osoby z uwzględnieniem jej predyspozycji uwarunkowań zdrowotnych, analiza możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu. Wymagana frekwencja 100%.

ZADANIE 2
Poradnictwo psychologiczne dla 60 UP, 3h/os., średnio 3 spotkania po średnio 1h, średnio 1xtydz. W dogodnym dla UP terminie. Zadania obejmuje działanie z zakresu poradnictwa psychologicznego, służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Zajęcia aktywizujące i motywujące, pomoc we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, udzielanie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życiowych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Wymagana frekwencja 100% obecności.

ZADANIE 3
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (grupowe) dla 60 UP, 5gr.x12 os., 8h/grupę,
4 spotkania po średnio 2h, średnio 2x tydzień.
Zadanie obejmuje działania z zakresu poradnictwa i wsparcia  grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy. Wymagana frekwencja min. 80% obecności.

ZADANIE 4
Szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych zakończone egzaminem  dla 60 UP, 5gr.x12 os., średnio 60h/1gr.,
10 spotkań grupowych po 6h, średnio 1-2x tydzień.
Zadanie ma na celu złagodzenie problemu niskich kwalifikacji.  Uczestnikom zostanie przyznane stypendium szkoleniowe w wysokości 516 zł/os. brutto, zwrot kosztu dojazdu na szkolenie.
Wymagana frekwencja min. 80% obecności.

ZADANIE 5
Staż zawodowy ukierunkowany na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego. Realizacja zadań polegać będzie na organizacji 3 miesięcznego stażu dla 60 UP 40h/tydz. (8h lub 35/tydz. Po 7h dla OzN). Staż będzie płatny w wysokości  1289,83 zł. os. brutto. UP zapewnione zostanie ubezpieczenie NNW, badania lekarskie niezbędne do wykonywania stażu, zwrot kosztu dojazdu na staż.
Wymagana frekwencja min. 80% obecności+ pozytywna opinia pracodawcy.

ZADANIE 6
Pośrednictwo pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową-indywidualne
dla 60 UP, 6h/os., średnio 6 spotkań indywidualnych po średnio 1h w dogodnym dla UP terminie. Zadanie obejmuje pomoc  w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
Wymagana frekwencja 100% obecności.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Uczestnikom projektu przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.