O projekcie

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wartość projektu: 726 114, 25
Kwota dofinansowania: 689 808, 53

Okres realizacji projektu: 01.04.2018- 31-12.2018r.

Cel projektu:  Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej i wyższa zdolność do zatrudnienia dzięki nabyciu kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy 60 osób powyżej 18 roku życia (w tym min.36 kobiet).

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Kryteria dostępu grupy docelowej:

  • Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
  • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
  • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  • Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  • Osoby z niepełnosprawnościami,
  • Osoby korzystające z PO PŻ,
  • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.